weten wat er speelt
kennis delen

Wet werk en zekerheid, wijzigingen per 1 juli 2015

25 juni 2015

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt het arbeidsrecht op een aantal vlakken, als gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ). De WWZ is erop gericht het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW sneller aan het werk te krijgen.
We hebben een overzicht voor je gemaakt van de wijzigingen die per 1 juli van dit jaar ingaan.

Ketenbepaling

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. De duur van deze ketenbepaling voor tijdelijke werknemers gaat veranderen. De periode wordt namelijk verkort van 3 naar 2 jaar. Werknemers mogen dan nog maximaal 3 contracten krijgen binnen een periode van twee jaar voordat er recht op een vast contract ontstaat. Deze keten kan slechts worden onderbroken door een periode van 6 maanden (voorheen was dit 3 maanden). Het recht op een vast contract kan dus ook al ontstaan binnen de 2 jaar, b.v. als er 3 maal een contract van een half jaar is overeengekomen.

Transitievergoeding

Alle werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn, bij bepaalde of onbepaalde tijd, en waarbij het contract niet vrijwillig en niet verwijtbaar aan de werknemer is geëindigd, kunnen aanspraak maken op een transitievergoeding. De werknemer dient deze vergoeding verplicht te gebruiken voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

Uitzonderingen hierop:

  • De werknemer is ten tijde van de beëindiging jonger dan 18 jaar en het gemiddeld aantal werkuren is maximaal 12 per week
  • Het contract eindigt i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
  • De beëindiging is ontstaan door ernstig verwijtbaar handelen of door nalatigheid van de werknemer

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt bepaald:

  • Tot 10 jaar dienstverband kan men 1/3 maandsalaris per dienstjaar (1/6 voor een half jaar) ontvangen
  • Vanaf 10 jaar dienstverband kan men 1/2 maandsalaris per dienstjaar (1/4 voor een half jaar) ontvangen
  • De vergoeding kan maximaal € 75.000,- bedragen, tenzij het jaarsalaris hoger is, maar maximaal 1 jaarsalaris.

Ontslagroute

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Beide routes zijn alleen verplicht als de werknemer niet schriftelijk instemt met het ontslag. Indien het UWV geen toestemming verleent voor het ontslag, kan de werknemer alsnog naar de kantonrechter. Echter, de kantonrechter hanteert dezelfde criteria als het UWV.

Als de werknemer het niet eens is met het ontslag via het UWV, kan deze binnen twee maanden naar de kantonrechter. Wordt de medewerker ontslagen, maar stemt deze niet in met het ontslag zonder toestemming van het UWV, dan kan hij/zij naar de kantonrechter om de opzegging te laten vernietigen. Of om een vergoeding vragen.
De werknemer kan zijn/haar schriftelijke instemming binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging heeft dan niet plaatsgevonden. Dat geldt ook bij een opzegging met wederzijds goedvinden. Een overeengekomen beëindigingsovereenkomst kan binnen 14 dagen worden ontbonden door de werknemer.

Opzegtermijn

De lengte van de opzegtermijn blijft een tot vier maanden. Echter, de tijd van de UWV-procedure mag in mindering worden gebracht op de opzegtermijn, die niet minder mag zijn dan een maand (dus alleen bij 2 tot 4 maanden).

Veranderingen WW per januari 2016

Om mensen sneller aan het werk te krijgen is de WW aangepast. De WW-uitkering wordt tot 2019 in stappen verkort van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden (1 maand per kwartaal). Van veel mensen die langer dan een half jaar van een WW-uitkering gebruik maken, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden. Door een nieuw systeem van inkomensverrekening kan het inkomen van die arbeid niet lager zijn dan het bedrag van de WW. Hier vindt dan een aanvulling plaats.

* Bovenstaande is slechts een samenvatting op hoofdpunten. Er zijn overgangsregelingen en uitzonderingen. Informeer jezelf zorgvuldig bij de diverse instanties of adviseurs.