weten wat er speelt
kennis delen

Zekerheid voor zzp'er en opdrachtgever

22 april 2015

Zzp’ers en opdrachtgevers gaan voortaan meer zekerheid krijgen van De Belastingdienst over de gevolgen van contracten. Er zal vooraf meer duidelijkheid worden gegeven of er loonheffing afgedragen dient te worden.

Staatssecretaris Wiebes (Financien) heeft dit afgelopen maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In deze brief spreekt hij over een aanpassing van het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL). Dit alternatief voor de BGL is tot stand gekomen na overleg met vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties. In dat overleg is gesproken over de mogelijkheden om de beoordeling van arbeidsrelaties door de Belastingdienst per sector te laten plaatsvinden.

Uitgangspunten BGL blijven overeind

Door dit alternatief voor de BGL verdwijnt het huidige systeem van de VAR-verklaringen. In het alternatief blijven de uitganspunten voor vervanging van de VAR overeind:

  • Een verbetering van de handhaving door de Belastingdienst
  • Het herstel van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en zzp’ers

Opdrachtgevers kunnen met de komst van dit alternatief voor de BGL in een keer zekerheid vooraf krijgen in het geval ze meerdere zzp’ers contracteren voor soortgelijk werk. Voor de zzp’er worden de administratieve lasten zo ook minder. Er hoeft immers geen VAR-verklaring meer te worden aangevraagd en geen online vragenlijst meer te worden ingevuld.

Uitsluitsel

Belangenorganisaties (van zowel opdrachtgevers als zzp’ers), maar ook individuele opdrachtgevers of zzp’ers kunnen overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Deze beoordeelt de overeenkomsten vervolgens op basis van bestaande wet- en regelgeving. En geeft uiteindelijk uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen. De Belastingdienst geeft alleen zekerheid dat er geen loonheffing hoeft te worden afgedragen als de praktijk ook daadwerkelijk aansluit bij de overeenkomst. Als in de praktijk blijkt dat de overeenkomst niet wordt gevolgd, is er sprake van een dienstbetrekking. En dan kan er een naheffing worden opgelegd.

Het streven van de staatssecretaris is een invoering per 1 januari 2016. Dit jaar blijft de huidige VAR-systematiek dus gehandhaafd.

 

(Bron: Rijksoverheid.nl)