weten wat er speelt
kennis delen

Integriteit in de praktijk: ga er maar aanstaan

OPINIE - 01 juli 2013

Wat opvalt bij de meeste definities die van integriteit worden gegeven, is de negatieve lading die eraan ten grondslag ligt. Integriteit wordt doorgaans gedefinieerd als de afwezigheid van fraude en corruptie. Het verdient echter de voorkeur integriteit positiever te definiëren en het te koppelen aan geïnternaliseerde kwaliteit, waardoor het een belangrijk facet wordt binnen alle werkzaamheden en bedrijfsvoeringprocessen. 

Integriteit betekent dan dat je als secretaresse je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent vanuit je eigen positie, met inachtneming van de geldende regels en al je in het geding zijnde verantwoordelijkheden. Je doet waarvoor je bent aangesteld en je staat voor wat je doet. Niet frauderen of corrupt zijn is hiervoor dus duidelijk niet voldoende! Het vergt meer. Het gaat om niet meer en minder dan “goed werknemerschap” in loondienst of “goed ondernemerschap” als interimprofessional. Dat betekent dat náást de eerder genoemde eisen van onkreukbaarheid ook waarden als collegialiteit, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, objectiviteit, fatsoenlijkheid, effectiviteit en efficiëntie als aspecten van integriteit opgevat kunnen en moeten worden.

Als regels ontbreken of niet helder zijn, dan oordeel je en handel je op moreel verantwoorde en eerlijke wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale normen en zowel persoonlijke als zakelijke ethische maatstaven. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag, en je spreekt anderen evenzeer vanuit diezelfde waarden en normen op hun handelen aan. 

Je voorkomt belangenverstrengeling en je maakt je eigen positie en belangen duidelijk in (potentiële) conflictsituaties. 
Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie. 
Je komt gedane toezeggingen, gemaakte afspraken en verplichtingen na.
Je informeert je manager en anderen vanuit jouw positie en deskundigheid over eventuele risico’s die zij lopen of gevolgen van hun handelen voor de organisatie. 
Je geeft aan wanneer er iets van je gevraagd of verwacht wordt dat naar jouw oordeel niet overeenkomstig wet- en regelgeving is of in strijd met algemene of bedrijf- specifieke normen en waarden.
Bij een conflict kies je niet automatisch de kant van je manager, maar probeer je het geheel te overzien en handel je daarnaar. 
Als je een fout gemaakt hebt, dan meld je dit en neem je op eigen initiatief actie om de schade te beperken.
Je bent loyaal aan de organisatie waarvoor je werkt en je dient de belangen van je functie.
Je blijft integer handelen, ook wanneer dit voor jou bepaalde nadelen, spanningen of conflicten met zich meebrengt.
Je maakt geen misbruik van bevoegdheden, voorkennis of persoonlijke informatie.
Je laat je niet oneigenlijk beïnvloeden. 
Je blijft ver weg van fraude en corruptie en je laat je niet omkopen.
Je neemt geen deel aan roddel en achterklap, zwartmakerij en loopbaansabotage, slijmen en hielenlikken: kantoorpolitiek waar vrijwel iedereen mee te maken heeft.

Kortom: je handelt altijd integer vanuit je eigen persoonlijke- en karaktereigenschappen.

Je bent een individu dat eerlijk en oprecht is. Je beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, je zegt wat je doet, en je doet wat je zegt; je hebt geen verborgen agenda en je emoties zijn eerlijk en authentiek.
Als je dit allemaal, of in ieder geval meestal, in ieder geval op de meeste punten, in de praktijk brengt ben je en handel je integer.

Als we naar de praktijk van alle dag kijken moeten we vaak bij onszelf constateren dat we, hoewel we het willen, misschien niet altijd helemaal volmaakt integer zijn. 

Maar dat is toch elke dag wel weer de grote opgave. Altijd en overal onder alle omstandigheden volstrekt integer handelen; ga er maar aanstaan.

 

Door: Miranda van Mondfrans

N.B.: bovenstaande column is een samenvatting van eigen mening en teksten en meningen van anderen die op diverse websites zijn te vinden.