weten wat er speelt
kennis delen

Highlights van de Wet Werk en Zekerheid

OPINIE - 28 februari 2014

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u uitgelicht:

  • 1 juli 2014: Versterken positie flexwerkers en aanpassen ketenregeling
  • 1 juli 2015: Aanpassen ontslagrecht  
  • 1 juli 2015: Invoeren transitievergoeding en verdwijnen kantonrechtersformule
  • 1 januari 2016: Start verkorten duur WW-uitkering

Ketenregeling

Werknemers met een contract van bepaalde tijd worden beter beschermd. Momenteel zijn drie tijdelijke contracten mogelijk waarbij de totale periode van deze contracten niet langer mag zijn dan drie jaar. Dit is de ‘ketenregeling’. De nieuwe wet beperkt de periode van drie contracten voor bepaalde tijd tot een periode van maximaal twee jaar. Binnen een cao kan daarvan worden afgeweken. De ketenregeling gaat opnieuw van start als er zes maanden tussen twee contracten bij dezelfde werkgever heeft gezeten. Voorheen was dat drie maanden.

Bij een contract van maximaal 6 maanden is geen proeftijd meer mogelijk. En een tijdelijk contract moet nu ook verplicht een maand voordat het afloopt worden opgezegd. Ook mag er geen concurrentiebeding worden opgenomen in een tijdelijk contract. Het langdurig gebruik van 0-urencontracten wordt beperkt.

Ontslagrecht  

De preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd. De route (UWV of kantonrechter) wordt voorgeschreven en is geen keuze meer. Ontslag op bedrijfseconomische gronden en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt via het UWV, ontslag op persoonlijke gronden via de kantonrechter. Hiermee wordt de procedure minder complex en sneller. Ook wordt de ongelijke behandeling (‘gouden handdruk’ via kantonrechter en ‘lege’ handen via UWV) aangepakt.

Transitievergoeding

Na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar (plus ½ maandsalaris per dienstjaar bij een dienstverband langer dan tien jaar) met een maximum van 75.000 euro. En maximaal een jaarsalaris bij een hoger jaarsalaris dan € 75.000. Dit bedrag moet gebruikt worden voor scholing of de overstap naar een andere baan of beroep.  De kantonrechtersformule verdwijnt. Voor bedrijven tot 25 medewerkers geldt tot 2020 een mildere regeling.

WW

De maximale duur  van de WW wordt tot 2019 gefaseerd teruggebracht van 38 naar 24 maanden. In cao’s kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.